Kan een mestverwerkingsinstallatie wel een afvalverwerkingsinstallatie zijn?

Afvalstof uitgebreid:    
de realisatie en exploitatie van een installatie voor de verwerking van mest door scheiding en vergisting

Inzet afvalstof:    
de realisatie en exploitatie van een installatie voor de verwerking van mest door scheiding en vergisting

Conclusie:        
Eén van de zaken waar de rechtbank op in gaat, is de vraag of een mestverwerkingsinstallatie wel een afvalverwerkingsinstallatie kan zijn. De rechtbank antwoordt deze vraag bevestigend. Het is juist dat er omstandigheden kunnen zijn waarbij mest moet worden gezien als een bijproduct (Brady, Hof van Justitie van 3 oktober 2013, ECLI:EU:C:2013:627)
Daarvoor is vereist dat de producent van de mest voornemens is de mest in een later stadium onder voor hem gunstige economische omstandigheden te exploiteren of op de markt te brengen, mits het hergebruik van de mest niet slechts mogelijk, maar zeker is, geen voorafgaande bewerking vereist en plaatsvindt als voortzetting van het productieproces.

De mest waarover het hier gaat, voldoet niet aan die eisen. Deze mest kan namelijk niet worden uitgereden over eigen land. Evenmin kan de mest worden geleverd onder gunstige economische omstandigheden aan anderen. Sinds 1 januari 2014 bestaat er een mestverwerkingsplicht. Al deze omstandigheden tezamen maken dat de mest die centraal staat in deze uitspraak moet worden gezien als een last waarvan men zich  moet ontdoen.

Meer informatie over deze beslissing.

Datum uitspraak:
13 februari 2017
Zaaknummer:
AWB 16/1560
Instantie:
Arrondisementsrechtbank
Verweerder(s):
het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel
Afvalstof:
mest