Batterijen en accu's

Producentenverantwoordelijkheid

Producenten of importeurs van batterijen en accu’s zijn verantwoordelijk voor het beheer van dat product in de afvalfase. De producenten of importeurs moeten daarvoor:
-  individueel of als collectief een inname- en verwerkingsstructuur opzetten
- een mededeling indienen over de inzameling en verwerking van batterijen en accu’s in de afvalfase.

Inhoud mededeling

In een mededeling moet beschreven zijn hoe de innamestructuur en verwerkingsstructuur is vormgegeven, hoe de financiering van de inzameling en verwerking van het afval is geregeld. En voor draagbare batterijen en accu’s hoe de doelstellingspercentages voor inzameling en verwerking worden gerealiseerd.

In het  Besluit beheer batterijen en accu's 2008 en de onderliggende
Regeling beheer batterijen en accu's 2008 staat wat er in een mededeling moet worden beschreven.

Mededelingsformulier

Voor het indienen van een mededeling is een mededelingsformulier opgesteld. Hierin staan de vragen die beantwoord moeten worden. Download hier:

Het mededelingsformulier is vastgelegd in de:

Procedure mededeling

De wettelijke termijn voor het nemen van een besluit op een mededeling is 8 weken. Deze termijn schort in sommige gevallen op als er een verzoek om aanvullende informatie is verstuurd naar de indiener. Op een mededeling volgt een besluit van de minister van Infrastructuur en Milieu waarin is aangegeven of met de mededeling wordt ingestemd of niet.

Voor een mededeling die is ingediend voor batterijen en accu’s geldt de stilzwijgende toestemming. De stilzwijgende toestemming houdt in dat instemming van rechtswege wordt verleend, indien het bevoegd gezag niet binnen de voorgeschreven termijn een beslissing op de mededeling heeft genomen.

Genomen besluiten

Zie voor een overzicht onze pagina: Besluiten batterijen

Verslag

De bedrijven die een positief besluit op de mededeling hebben ontvangen, moeten elk kalenderjaar verslag doen over de resultaten van het voorgaande jaar. Hiervoor is een verslagleggingsformulier opgesteld:

Voor batterijen en accu’s stuurt de producent of importeur vóór 1 augustus een verslag over de uitvoering van de eisen van de regeling van het voorafgaande kalenderjaar .
Tot voor kort moest u het verslag bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) indienen. U kunt uw verslag nu per e-mail versturen aan: besluiten@rws.nl

of per post naar:
Rijkswaterstaat
Afdeling Leefomgeving Afval en Circulair (LOAC)
A. Brouwer
Postbus 2232
3500 GE  Utrecht

Verslaglegging recyclingsrendementen

Sinds 1 januari 2014 moet de berekening van de recyclingsrendementen van de recyclingsprocessen van afgedankte batterijen en accu's gedaan worden volgens de Verordening 493-2012.

Deze Verordening omvat verplichtingen voor Nederlandse eindverwerkers van batterijen en accu's. Buitenlandse eindverwerkers moeten bij hun bevoegd gezag rapporteren.

In bijlage IV, V en VI van de Verordening zijn verslagleggingstabellen opgenomen. Verwerkers dienen deze rapportage uiterlijk vier maanden na het einde van het desbetreffende kalenderjaar aan het bevoegd gezag te sturen.
De verslaglegging over de recyclingrendementen behelst alle afzonderlijke stappen van de recycling en alle outputfracties die daarbij geproduceerd worden.  Als een recyclingproces in meer dan één installatie wordt uitgevoerd, is de eerste recycler verantwoordelijk voor het indienen van de informatie bij de bevoegde autoriteiten van de lidstaat.

Download hier:

Het verslagleggingsformulier staat in bijlage IV, V en VI van de Verordening. Hierbij is bijlage IV voor lood-zuurbatterijen en accu’s, bijlage V voor nikkel-cadmiumbatterijen en accu’s en bijlage VI voor overige batterijen en accu’s.