Webinar Marktvisie boa-kleding

De Buyer Group circulair textiel heeft een marktvisie voor duurzame inkoop van boa-kleding opgesteld. In een webinar op 8 april 2022 wordt deze marktvisie gepresenteerd. Tijdens dit webinar geeft de buyer group een toelichting op de inhoud van de marktvisie, vertelt ProRail over het toepassen van de marktvisie in de praktijk, en wordt met de deelnemers gereflecteerd op de marktvisie en op welke stappen er verder gezet kunnen worden.

De marktvisie van de Buyer Group circulair textiel biedt inkopers van gemeenten en andere overheden handvatten om inkoop van boa-kleding zo duurzaam mogelijk te organiseren. Marktpartijen krijgen met de visie inzicht in de vraag en de duurzaamheidsambities van de overheid bij de inkoop van textiel.

> Meer informatie en aanmelden voor het webinar.

Marktvisie boa-kleding

In Nederland werken buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in verschillende domeinen aan de veiligheid in ons land. Deze boa’s dragen, afhankelijk van domein en functie, dezelfde beroepskleding. Van schoen tot handschoen en alles daartussen in: boa-kleding is veilig en van hoge kwaliteit.

Deelnemers aan de Buyer Group circulair textiel hebben, onder begeleiding van Rijkswaterstaat, een marktvisie boa-kleding opgesteld voor de inkoop van kleding voor boa’s. De marktvisie is in interactie (meedenken bij opstellen en toetsing van concept) tot stand gekomen. Namens de markt hebben de branchevereniging Modint en verschillende leveranciers meegewerkt aan de marktvisie. ProRail, de gemeenten Leeuwarden, Amstelveen/Aalsmeer en Rotterdam hebben de marktvisie in de praktijk getoetst.

Buyer Group Circulair Textiel

Overheden zijn belangrijke inkopers van werkkleding en vervullen daarmee een belangrijke rol om duurzame ambities op textielgebied mogelijk te maken. In de Buyer Group circulair textiel breiden we de samenwerking uit, zetten we grotere stappen en motiveren we de markt om te innoveren.

Textiel is een van de meest vervuilende industrieën in de wereld en verantwoordelijk voor 1,3 miljard ton CO2 per jaar en een enorm waterverbruik. De meeste CO2-uitstoot zit vooral in de keten en hergebruik/circulariteit is essentieel om deze emissies omlaag te brengen.

Meer informatie

> Lees meer over de Buyer Group circulair textiel en download de Marktvisie.
Buyer groups

De buyer groups zijn een initiatief vanuit het Rijk, IPO, VNG en UVW. Zij worden gefinancierd uit de Klimaatenveloppe (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) en het budget circulair bouwen (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Deze groepen bouwen voort op de inzichten rondom CO2-beprijzing, en liggen in het verlengde van de Green Deal Circulair Inkopen en de leernetwerken van 2018 en 2019.