Geactualiseerde Rijksbrede MVI-criteria beschikbaar via www.mvicriteria.nl

Vanaf 21 mei 2019 zijn geactualiseerde landelijke criteria voor maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) beschikbaar. Inkopende overheidsorganisaties kunnen op www.mvicriteria.nl actuele MVI-criteria zoeken en selecteren. Deze webtool geeft MVI-criteria op drie ambitieniveaus, zodat inkopers en opdrachtgevers zo goed mogelijk, zo duurzaam mogelijk kunnen inkopen.

Het Rijk stelt al jaren inkoopcriteria beschikbaar voor het realiseren van sociale, innovatieve en duurzame inkoop. Dit sluit goed aan bij het kabinetsbeleid om de inkoopkracht van overheden te benutten voor de duurzame transitie van Nederland. De Rijksoverheid en veel andere overheden hebben zich er aan gecommitteerd om bij 45 impactvolle productgroepen altijd MVI-eisen toe te passen. Het Rijk stelt daarvoor criteria beschikbaar via de MVI-criteriatool. Deze tool helpt om ambities concreet te maken en draagt bij aan een uniforme uitvraag richting de markt.

Om de MVI-criteria actueel te houden en te verbeteren, worden deze jaarlijks beoordeeld en waar nodig aangepast. Royal HaskoningDHV en CE Delft begeleiden dit proces, waarbij naast de Rijksoverheid ook andere stakeholders zijn betrokken. Bij de actualisatie van dit jaar zijn onder meer criteria voor social return en het beschermen van mensenrechten in de arbeidsketen toegevoegd. Ook zijn er scherpere eisen toegevoegd voor het reduceren van CO2-uitstoot door transport, kan er met een nieuw gunningscriterium gestuurd worden op meer hernieuwbare energieproductie en zijn er geheel nieuwe criteria voor catering gepubliceerd.

Een uitgebreide toelichting op het actualisatieproces en een samenvatting van de inhoudelijke wijzigingen vindt u op de website van PIANOo. Hier vindt u tevens meer informatie over MVI en de beschikbare ondersteuning, diverse andere tools, Marktdossiers en MVI-themapagina’s. De geactualiseerde MVI-criteria zijn vanaf 21 mei 2019 te vinden op www.mvicriteria.nl.