Veelgestelde vragen over de richtlijn Ecodesign 2009/125/EG

Op deze pagina vindt u de antwoorden op de volgende vragen:

 1. Wat is de Europese Ecodesign-Richtlijn?
 2. Aan welke eisen moeten gloeilampen voldoen?
 3. Voor wie is de richtlijn Ecodesign van belang?
 4. Wat voor bewijs moet ik verschaffen om te laten zien dat mijn producten voldoen aan de ecodign-eisen?
 5. Wat zijn de consequenties als mijn producten niet voldoen aan de ecodesign eisen?
 6. Wat is de gemiddelde periode tussen publicatie van een voorbereidende productstudie en het daadwerkelijk in werking treden van de Verordening van het betreffende product?
 7. Volgen uit de Richtlijn Ecodesign verplichtingen voor installateurs?
 8. Hoeveel zuiniger worden televisies door de Verordening 642/2009?
 9. Welke informatie kan ik vinden in deGuidelines accompanying Commission Regulation (EC) No 1275/2008?

Heeft u een andere vraag? Laat het ons weten. Neem contact op met de Helpdesk Afvalbeheer.

 1. Wat is de Europese Ecodesign-Richtlijn?

  De richtlijn 2009/125/EG is een herziening van de richtlijn 2005/32/EG en heeft betrekking op energiegerelateerde producten. De vernieuwde samenvatting van de Richtlijn Ecodesign (2009/125/EG) geeft een overzicht van de (herziene) richtlijn, van de methodologie en van de procedure die gevolgd dient te worden om tot een uitvoeringsmaatregel te komen. De Europese kaderrichtlijn bevat voorschriften waaraan een groot aantal energiegerelateerde producten moet voldoen. De Europese Commissie kan eisen stellen aan producten op het gebied van energieverbruik en andere milieuaspecten. De eisen die worden gesteld aan de producten worden vastgelegd in Europese Verordeningen. Verordeningen zijn uitvoeringsmaatregelen die per product(groep) aangeven:
  - Wat er wel en niet onder valt;
  - Het doel van de maatregel;
  - Aan welke eisen moet worden voldaan en op welke termijn.

  De eisen hebben betrekking op het maximaal toegestane energieverbruik. Soms zijn er ook eisen ten aanzien van informatieverstrekking en/of labeling ten behoeve van de koper. Een aantal Verordeningen is al van kracht en een aantal is in voorbereiding. U vindt hier de meest actuele planning per productgroep.

  Terug naar boven

 2. Aan welke eisen moeten gloeilampen voldoen?

  De eerste eis waaraan producenten of importeurs zich moeten houden heeft betrekking op gloei- en halogeenlampen. Verordening 244/2009 bevat eisen voor ‘niet-gerichte lampen voor huishoudelijk gebruik’. Hiermee zullen de ‘traditionele’ gloei- en halogeenlampen tegen het einde van 2012 geleidelijk van de markt verdwijnen. Met ingang van 1 september 2009 is het voor producenten en importeurs verboden om niet-heldere gloei- en halogeenlampen op de markt te brengen. Hetzelfde geldt voor heldere gloeilampen met een vermogen van 100 Watt of meer. Deze lampen zijn nog wel te koop omdat bestaande voorraden mogen worden verkocht.

  Terug naar boven

 3. Voor wie is de richtlijn Ecodesign van belang?

  De richtlijn Ecodesign is van belang voor personen (producent of importeur) die een product op de Europese markt brengen*.
  Producten die voldoen aan de ecodesign vereisten mogen een CE-markering gebruiken.
  *Op de Europese markt brengen betekent een product voor de eerste keer ter beschikking stellen aan de Europese markt met de intentie het te distribueren of te gebruiken in de gemeenschap.

  Terug naar boven

 4. Wat voor bewijs moet ik verschaffen om te laten zien dat mijn producten voldoen aan de ecodign-eisen?

  De producent of importeur van een product moet in staat zijn te laten zien dat zijn producten voldoen aan de ecodesign vereisten uit de regelgeving. Dit kan hij aantonen met een EG-verklaring van overeenstemming. Volgens de Richtlijn 2005/32/EG (artikel 5 punt 3) moet de verklaring de volgende elementen bevatten:

  1. Naam en adres van de fabrikant of zijn gemachtigde;
  2. Een voldoende nauwkeurige beschrijving van het model om dit op ondubbelzinnige wijze te kunnen identificere;
  3. In voorkomend geval, de referenties van de toegepaste geharmoniseerde normen;
  4. In voorkomend geval, de overige gebruikte technische normen en specificaties;
  5. In voorkomend geval, de referentie van andere toegepaste communautaire wetgeving die voorziet in de aanbrenging van de CE-markering;
  6. Identiteit en handtekening van de persoon die bevoegd is om de fabrikant of zijn gemachtigde vertegenwoordiger te binden.

  Terug naar boven

 5. Wat zijn de consequenties als mijn producten niet voldoen aan de ecodesign eisen?

  De lidstaten stellen sancties vast voor producenten die niet voldoen aan de eisen van de betreffende Verordening.
  Deze sancties zijn doeltreffend, evenredig en afschrikkend. De sancties zijn afhankelijk van de situatie. Er wordt gekeken maar de mate van niet-naleving en de hoeveelheden producten die niet voldoen die op de Europese markt zijn gebracht.

  Terug naar boven

 6. Wat is de gemiddelde periode tussen publicatie van een voorbereidende productstudie en het daadwerkelijk in werking treden van de Verordening van het betreffende product?

  Dit varieert tussen de 2,5 jaar en 5 jaar. Het stellen van ecodesign vereisten is een proces met veel stappen waarbij verschillende stakeholders betrokken zijn. Per productgroep is een Planning gemaakt.

  Terug naar boven

 7. Volgen uit de Richtlijn Ecodesign verplichtingen voor installateurs?

  Voor sommige productgroepen kunnen in het kader van de richtlijn ook eisen worden gesteld aan het 'in gebruik nemen'. In dat geval kunnen ook de installateurs verplichtingen hebben. Deze mogelijkheid doet zich voor bij elektromotoren.
  Een producent of importeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de verplichtingen die worden gesteld bij het op de Europese markt brengen van aangewezen producten. Producten die voldoen aan de gestelde ecodesign vereisten moeten de CE-markering dragen.
  Wanneer een installateur een product installeert met een CE-markering, kan het mogelijk zijn dat het product afkomstig is uit een bestaande voorraad waarvoor de ecodesign eisen nog niet golden. Dit kan niet worden afgelezen aan de CE-markering. De CE-markering geeft aan dat het product voldeed aan de eisen toen het op de markt werd gebracht.

  Terug naar boven

 8. Hoeveel zuiniger worden televisies door de Verordening 642/2009?

  In 2012 moeten nieuwe televisies minimaal 20% minder energie verbruiken dan televisies die in 2008 op de markt kwamen.
  Het Europese Ecodesign comité; behandelt later ook een voorstel voor een energielabel op televisies. Dat label moet de concurrentie op energiezuinigheid verder verhogen. De verwachting is dat het label verplicht wordt medio 2011.
  Vanaf juli 2010 moeten alle televisies op energievlak efficiënter zijn dan het huidige gemiddelde. Vanaf 2012 zullen de normen worden aangescherpt: nieuwe toestellen zullen dan 30% beter moeten scoren dan het huidige gemiddelde.

  Terug naar boven

 9. Welke informatie kan ik vinden in de Guidelines accompanying Commission Regulation (EC) No 1275/2008?

  (Guidelines accompanying Commission Regulation (EC) No 1275/2008 of 17 December 2008 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for standby and off-mode electric power consumption of electrical and electronic household equipment)
  Deze richtsnoer is ter ondersteuning van de implementatie van de Richtlijn 1275/2008, speciaal voor het midden en kleinbedrijf (mkb). De richtsnoer geeft antwoord op veelgestelde vragen van belanghebbenden.
  Bij het opstellen van de richtsnoer is rekening gehouden met artikel 13 van de Richtlijn 2009/125/EG. Hierin staat dat de Commissie in het kader van programma's ten behoeve van kleine en middelgrote bedrijven en microbedrijven rekening houdt met initiatieven die dergelijke bedrijven helpen met het integreren van milieuaspecten, inclusief energie-efficiency, bij het ontwerp van hun producten.

  Terug naar boven

>> Ga naar de beginpagina Ecodesign