Over Afval Circulair

Het organisatieonderdeel Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) ontwikkelt voor Rijkswaterstaat de visie op onze leefomgeving en op het hoofdwegennet, hoofdvaarwegennet en het hoofdwatersysteem.

Kenniscentrum Afval Circulair

Afval Circulair is binnen WVL het kenniscentrum over afval en circulaire economie. Ambitie is grondstofkringlopen te sluiten en een circulaire economie daarmee dichterbij te brengen. Wij zijn de kennispartner van het Ministerie van IenW en Rijkswaterstaat intern en werken nauw samen met andere overheden en partners uit het bedrijfsleven. Onze primaire activiteiten zijn:

  • Mede uitvoeren van het Rijksbrede Programma Circulaire Economie, waaronder het programma Van Afval Naar Grondstof dat is gericht op het voorkomen en recyclen van afval door gemeenten en bedrijfsleven.
  • Samen met ketenpartners werken we aan het sluiten van materiaal- of productketens door het uitvoeren van projecten op gebied van ecodesign, duurzame inkoop en kringloop van ketens zoals kunststof en textiel.
  • Mede uitvoeren van de brede aanpak zwerfafval en het opstellen en implementeren van een aanpak zwerfafval voor het droge RWS-areaal, waaronder een kader zwerfafval.
  • Ondersteuning Ministerie van IenW bij ontwikkeling van beleid en wet- en regelgeving en de uitvoering van beleid.
  • Monitoring van het afval(beleid) in Nederland.

Opgebouwde kennis en expertise stellen we actief beschikbaar aan Rijkswaterstaat, doelgroepen in de markt, overheden en maatschappelijke organisaties via bijeenkomsten, onze Helpdesk Afvalbeheer, verschillende websites, social media en het onderhouden van contacten met de doelgroepen.